Doprava u objednávek nad 1499 Kč ZDARMA.

Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hobbypetshop.eu

 

 1. VYMEZENÍ POJMŮ
 2. REGISTRACE
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ PRO PŘÍPAD ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 11. DORUČOVÁNÍ
 12. PROVOZNÍ DOBA, KONTAKTNÍ ÚDAJE
 13. UŽITÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK
 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. VYMEZENÍ POJMŮ

​​1.1. Prodávajícím je pan Jan Fučík, IČ: 63384744, DIČ: CZ7506214716, místem podnikání Višňová 325/2, 621 00 Brno - Medlánky, evidující úřad: Magistrát města Brna.

1.2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.3. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jedná.

1.4. Podnikatelem se rozumí právnická osoba či fyzická osoba, jež při objednávání zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.5. Kupní smlouvou se rozumí smlouva o koupi zboží uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu.

1.6. Internetovým obchodem se rozumí obchod Prodávajícího provozovaný na Webové stránce prostřednictvím rozhraní Webové stránky.

1.7. Webovou stránkou je webová stránka umístěná na internetové adrese www.hobbypetshop.eu.

1.8. Webovým rozhraním obchodu se rozumí rozhraní Webové stránky.

1.9. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.10. Obchodními podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky.

 

2. REGISTRACE

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Výhodou registrace - vytvoření uživatelského účtu - je především snadnější nákup v Internetovém obchodě a snadnější přístup k aktuálním informacím. Registrace není pro nákup v Internetovém obchodě nutná, tj. nakupovat lze i bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci a při následném objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, v opačném případě nenese Prodávající žádnou odpovědnost za případné prodlení s dodáním zboží, nedodání objednaného zboží, atp. v důsledku neuvedení aktuálních údajů Kupujícím. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a nejsou dále ověřovány.

2.3. Kupující se aktivně snaží zabránit duplicitě údajů, tj. zejména zakládání více uživatelských účtu pro tutéž osobu, atp. V případě zjištění takové duplicity je Prodávající oprávněn všechny takové uživatelské účty zrušit, a to bez náhrady.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a nezpřístupnit tyto údaje třetí osobě. Prodávající neodpovídá za zneužití takových informací, nedošlo-li k němu v důsledku porušení povinností Prodávajícího. V případě, že Kupující zjistí, že jeho přístupové údaje byly, nebo mohly být zpřístupněny třetí osobě, je povinen změnit tyto přístupové údaje (heslo), popř. není-li to možné (heslo již bylo např. změněno třetí osobou a není jej možné změnit ani za pomocí funkce „zapomenuté heslo“ atp.) bezodkladně informovat Prodávajícího za účelem domluvy na dalším postupu.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupní smlouva je uzavírána na základě objednávky Kupujícího, která je považována za návrh na uzavření smlouvy, a přijetí - akceptace - objednávky Prodávajícím. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována zejména za účelem jejího úspěšného splnění a související evidence a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3.2. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu nebo ve svém uživatelském rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

V případě, že je objednávka prováděna po přihlášení Kupujícího do uživatelského účtu, jsou údaje o Kupujícím automaticky před vyplněné, je však možné je změnit.

V případě, že objednávka není prováděna po přihlášení Kupujícího do uživatelského účtu, nejsou údaje o Kupujícím před vyplněné a Kupující je musí doplnit (a to všechny údaje označené jako povinné, zejména tedy jméno, příjmení, dodací adresu, atp.). Při jejich vyplňování musí Kupující postupovat přiměřeně dle čl. 2 odst. 2.2 Obchodních podmínek.

3.3. Před odesláním objednávky Prodávajícímu prostřednictvím Webového rozhraní obchodu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí její obdržení Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, zejména v případě pochybností o správnosti údajů o zboží a údajů souvisejících (např. nestandardní množství zboží, výše kupní ceny, atp.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Toto však není povinností Prodávajícího.

3.5. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Potvrzení o obdržení objednávky je jiným úkonem než přijetí objednávky a odeslání potvrzení o obdržení objednávky tedy neznamená, že je objednávka Kupujícího Prodávajícím akceptována - přijata a že je tedy uzavřena Kupní smlouva. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně zboží, tj. přijmout objednávku Kupujícího, a to zejména v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, byla zjištěna jeho nevhodnost k použití, atp., že na skladové množství bylo v jednom časovém okamžiku přijato takové množství objednávek, která přesahují aktuální skladovou dostupnost, atd. V případě, že nastane tato posledně zmíněná situace, bude Prodávající neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena způsobem dle čl. 7. odst. 7.2 Obchodních podmínek. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. Tyto Obchodní podmínky obsahují obecné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Konkrétní informace o nákladech spojených s balením a dodáním objednávaného zboží nalezne Kupující při provádění objednávky v tzv. košíku.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá. Prodávající neúčtuje žádné zvláštní poplatky v souvislosti s těmito prostředky komunikace na dálku, neužívá žádné komunikační prostředky, které by s sebou nesly zvýšené náklady nad rámec základní sazby (např. telefonní linky se zvýšeným hovorným, atp.).

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma nákladů na poštovné a balné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti při osobním dodání zboží v Brně (tento způsob platby mohou využít pouze Kupující, kteří jako způsob dodání zboží zvolili možnost „Osobní dodání“);
 • na dobírku při dodání zboží prostřednictvím veřejného přepravce;
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PaySec;
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím internetového platebního portálu.

Náklady na úhradu ceny zboží jsou zahrnuty v ceně balného a poštovného - Prodávající neúčtuje žádné zvláštní poplatky nad rámec ceny poštovného a balného stanovené s přihlédnutím ke zvolenému způsobu platby kupní ceny.

4.3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží. Výše nákladů na balné a poštovné je počítána dynamicky, dle způsobu platby, dopravy, atd. Aktuální cena balného a poštovného je vždy zobrazena v košíku.

4.4. V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 14 dnů od data vystavení faktury. Nebude-li kupní cena v dané lhůtě uhrazena, má Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Zboží bude Kupujícímu odesláno až po splnění závazku Kupujícího uhradit kupní cenu, tj. až po připsání ceny zboží na účet Prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.4 Obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v papírové podobě společně se zbožím na adresu Kupujícího.

4.8. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží; je-li tato uhrazena před předáním zboží Kupujícímu, nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí zboží.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující se musí na vyžádání dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti a případným zmocněním k převzetí zboží.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Kupující si může zvolit z následujících způsobů dopravy:

 • Osobní dodání:
 • Zboží je doručováno vlastním rozvozem Prodávajícího.
 • Tento způsob dopravy mohou využít pouze Kupující, kteří v objednávce jako místo doručení zboží uvedou adresu ve městě Brně.
 • Za dodání zboží tímto způsobem je účtována částka 50,- Kč, není-li uvedeno jinak.
  • Veřejní přepravci:

a) Doručování přepravní balíkovou firmou PPL:

 • Cena poštovného činí 95,- Kč, není-li uvedeno jinak.
 • Zvolil-li Kupující jako způsob úhrady ceny zboží platbu na dobírku, připočte se k poštovnému manipulační poplatek za dobírku ve výši 36,-Kč, není-li stanoveno jinak.
 • Celková cena za dodání zboží se zobrazuje ihned po výběru způsobu dopravy.

b) Doručování Českou poštou:

 • Cena poštovného činí 125,- Kč, není-li stanoveno jinak.
 • Zvolil-li Kupující jako způsob úhrady ceny zboží platbu na dobírku, připočte se k poštovnému manipulační poplatek za dobírku ve výši 36,-Kč, není-li staveno jinak.
 • Celková cena za dodání zboží se zobrazuje ihned po výběru způsobu dopravy.
  • Doručování na Slovensko, do Polska a do ostatních zemí EU prostřednictvím provozovatele poštovních služeb:
 • Cena poštovného na Slovensko a do Polska činí 195,- Kč, není-li stanoveno jinak.
 • Cena poštovného do ostatních zemí Evropské unie činí 299,- Kč, není-li stanoveno jinak.
 • Cenu zboží, které má být doručeno mimo území České republiky, je možné uhradit pouze bezhotovostně platební kartou. Zboží bude Kupujícímu odesláno bez zbytečného odkladu po připsání ceny zboží na účet Prodávajícího.
 • Obvyklá doba dodání PPL je při objednávce do 14 hodin následující pracovní den, Českou poštou činí 3-5 pracovních dnů, konkrétní doba dodání však závisí především na přepravních podmínkách provozovatele služeb v krajině dodání.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující má právo v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, počíná lhůta pro odstoupení běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží, resp. jde-li smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, počíná lhůta pro odstoupení běžet ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení je možné i bez uvedení důvodu. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář Prodávajícího, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat mimo jiné na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@hobbypetshop.eu.

6.2. Dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.3. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající neodpovídá za vady dárků.

 

Vzor odstoupení od smlouvy lze stáhnout zde: Odstoupení od smlouvy - vzor

 

7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ PRO PŘÍPAD ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 6.1 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží je Kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, a vždy s originálem dokladu o koupi. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující nese náklady spojené s odstoupením od smlouvy - s navrácením zboží, zejména tedy náklady na poštovné a balné s tím, že jedná-li se o zboží, které nemůže být pro svou povahu vrácenou obvyklou poštovní cestou, nese Kupující i tyto zvýšené náklady spojené s vrácením zboží.

7.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, nevylučuje-li to povaha věci. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

7.3. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.4. Nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží je Prodávající oprávněn započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Čl. 8.2 Obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Doba pro uplatnění práva z vad zboží se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců od převzetí zboží, s výjimkami stanovenými Občanským zákoníkem, za předpokladu, že není dohodnuta lhůta jiná. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě Prodávajícího v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz ust. § 2113 a násl. Občanského zákoníku).

8.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.6. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Při odesílání zboží postupuje Kupující přiměřeně dle čl. 7 Obchodních podmínek.

8.7. Při reklamaci kupující vždy popíše závadu, popř. její projev, místo výskytu závady, atp., uvede právo, které si zvolil a doloží, vedle dokladů, které byly součástí zboží, také doklad o koupi. Bezodkladně po obdržení zboží Prodávajícím obdrží Kupující na jím uvedený e-mail reklamační protokol.

8.8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 8.2 Obchodních podmínek, může Kupující požadovat:

 1. dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti;
 2. není-li možný postup ad a), může odstoupit od smlouvy,
 3. je-li to (odstoupení) však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

8.9. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

8.10. Prodávající po vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí zboží.

8.11. Práva z vad zboží nelze uznat v případě, že tyto vady vznikly v důsledku neodborného zacházení se zbožím, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží, popř. nejsou-li zde takové parametry uvedeny, podmínkám obvyklým. Práva z vad zboží nelze uznat v případě, že tyto vady vznikly v důsledku vnější události, popř., které Kupující sám způsobil.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, příp. doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších údajů, které uvedl v objednávce - např. v sekci poznámka, atp. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, je-li tento zřízen. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. 

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám mimo specifikaci níže (GDPR).

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5ti let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby společnost Jan Fučík – (hobbypetshop.eu) se sídlem Višňová 2, 62100 Brno, provozovna - kancelář: Hudcova 367/78, 612 00 Brno-Medlánky, IČ:63384744 (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, email, telefonní číslo, adresu, e-mailovou adresu. Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem realizace objednávek zboží, další komunikace se zákazníkem, marketingové účely a Správce je bude zpracovávat po dobu 5ti let.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat email nebo dopis na adresu společnosti. (adresa viz výše)

Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili svůj souhlas, mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:

 Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 48866, jako poskytovatel marketingových služeb a servisu webu.

Dále pak společnosti zajišťující dopravu a dodání objednávek – PPL, Česká pošta, Uloženka.

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující zakliknutím pole "Souhlasím s informováním o novinkách a akcích na elektronickém obchodu" souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Tento souhlas je Kupující oprávněn kdykoliv odvolat. Prodávajícímu je umožněno poslat informaci technického či administrativního charakteru všem Kupujícím, bez ohledu na udělení souhlasu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

 

12. PROVOZNÍ DOBA, KONTAKTNÍ ÚDAJE

12.1. Provozní doba Prodávajícího: pondělí - pátek, od 9 do 17 hodin.

Objednávání zboží před Webové rozhraní obchodu nebo přes uživatelské rozhraní: nonstop.

12.2. Kontaktní údaje Prodávajícího:

 • telefon:                +420 731 538 271
 • emailová adresa:    info@hobbypetshop.eu
 • kontaktní adresa:   Višňová 325/2, 621 00, Brno - Medlánky

 

13. UŽITÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

13.1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, že tyto Obchodní podmínky jako celek se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je Podnikatelem. Na Podnikatele se vztahují přiměřeně pouze tyto části Obchodních podmínek: čl. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 a 14.

13.2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

13.3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odesláním objednávky Kupující přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění účinném v den odeslání objednávky. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

13.4. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Na možnost změny či doplnění Obchodních podmínek tedy Prodávající upozorňuje za tím účelem, aby si byl Kupující této možnosti vědom a vždy se před odesláním objednávky seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek.

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších předpisů. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení Obchodních podmínek není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

14.4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

14.5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@hobbypetshop.eu. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

14.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

14.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

14.8. Obchodní podmínky jsou platné od 23.10.2015 do odvolání.